Uplatnění reklamace (reklamační list)
Kupující
Jméno a příjmení: ..................................................................................................................................
Adresa: ...................................................................................................................................................
Telefon: ...................................................................................................................................................
E-mail: ....................................................................................................................................................

Prodávající
Jméno a příjmení či název společnosti: .................................................................................................
................................................................................................................................................................
Adresa: ..................................................................................................................................................
IČ: ..........................................................................................................................................................
Reklamované zboží
Označení zboží: .....................................................................................................................................
Datum prodeje: ......................................................................................................................................
Číslo kupního dokladu: ..........................................................................................................................
Popis závady:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Obsah balení při předání:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Preferovaný způsob vyřízení reklamace: oprava nebo výměna
V případě, že nebude možné zboží opravit nebo vyměnit,
zaškrtněte prosím preferovaný způsob vyřízení reklamace: 
sleva nebo odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději ve lhůtě uvedené v Obchodních podmínkách a to za podmínky, že tato
lhůta je kratší nebo rovna zákonné lhůtě. V případě, že není lhůta pro vyřízení reklamace dle předchozí věty uvedena
v Obchodních podmínkách, pak očekávám vyřízení reklamace nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil,
co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

Datum uplatnění reklamace: ...............................................................................................................
Podpis kupujícího: ..............................................................................................................................